Forslag til foreningens vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Bevar Mig Vel, BMV

 

 

§1.    Navn og hjemsted

 

1.1    Foreningens navn er,  Bevar Mig Vel

         

1.2    Foreningens hjemsted er Hillerød/Gribskov

 

1.3    Foreningen er tilknyttet Dansk Oplys­nings Forbund.

 

§2.    Formål

 

2.1    Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende vok­senundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplys­ningslovens rammer, med særligt henblik på handicapundervisning, for at styrke del­tagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

 

2.2    Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

 

§3.    Medlemmer

 

3.1    Som medlemmer kan alle optages,der er over 18 år, der kan gå ind, for foreningens formål og har betalt kontingent.

 

3.2    Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

 

3.3    Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.

 

§4.    Generalforsamlingen

 

4.1    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

4.2    Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne/skolens deltagere eller ved opslag/annoncering.

 

4.3    Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

4.4.   Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysninglovens regler ikke er valgbare.

 

4.5    Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig af aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer.

4.6    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

               1.    Valg af dirigent

               2.    Valg af referent

               3.    Valg af stemmetællere

               4.    Bestyrelsens beretning

               5.    Godkendelse af revideret regnskab

               6.    Fremtidig virke

               7.    Budget

               8.    Fastsættelse af kontingent

               9.    Behandling af indkomne forslag

            10.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

            11.    Valg af supleanter

            12.    Valg af revisor og revisorsuppleant

            13.    Eventuelt

 

4.7    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægts ændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

4.8    Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §4 stk. 9 og §12 stk.1.

 

4.9    Vedtægts ændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

 

4.10  Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme post.

 

§5.    Ekstraordinær generalforsamling

 

5.1    Ekstraordinær generalforsamling kan af­holdes, når bestyrelsen finder det nødven­digt, og skal afholdes, når mindst en tred­jedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmod­ningen.

 

5.2    Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

 

§6.    Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

 

6.1    Valgmøde for deltagerne afholdes inden generalforsamlingen og indkaldes, med  fjorten dages varsel, til alle skolens deltagerne.

 

6.2    Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager - uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke - for hvem der er betalt for undervisning for den aktuelle sæson.

 

6.3    Der vælges én repræsentant og én suppleant.

 

6.4    Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde. 

 

6.5    Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

 

§7.    Bestyrelsen

 

7.1    Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, plus en repræsentant for deltagerne jf. §6.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, og i lige år to bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges en suppleant hvert år. Suppleanten indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
           

7.2    Bestyrelsen leder foreningen i overens­stemmelse med gældende lovgivning, nær­værende vedtægter og generalforsamlin­gens beslutninger.

 

7.3   Bestyrelsen afholder et konstituerende møde hurtigst muligt efter generalforsamlingen, dog senest 14 dage efter nyvalg, hvor formand og næstformand udpeges.

 

7.4    Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

 

7.5    Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder årligt,  marts, oktober, januar eller efter behov.

 

7.6    Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, eller når skolelederen fremsætter begæring herom over for formanden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.

 

7.7    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

 

 

7.8    Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.

 

7.9    Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler.
Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

 

7.10  Bestyrelsen har tavshedspligt i personsager af betydning for virksomheden.

 

§8.    Daglig ledelse

 

8.1    Skolelederen varetager den daglige ledelse un­der ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

 

8.2    Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

 

§9.    Økonomi, regnskab og revision

 

9.1    Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

9.2    Forenings regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabs skik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

9.3    Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§10.  Tegnings regler og hæftelse

 

10.1  Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved forman­dens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlem­mer i forening.

          Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt un­derskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

10.2  For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladel­se, der kan tilregnes bestyrelsesmedlem­merne som forsætlig eller uagtsom.

 

§11.  Eksklusion

 

11.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens be­grundede vurdering ikke optræder i over­ensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet sættes på dagsordenen efter reglerne i § 4 stk. 7. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan ikke ankes.

 

§12.  Opløsning

         

12.1  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

 

12.2  Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Dansk Oplysnings Forbund eller et andet almennyttigt, folkeoplysende formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

12.3  Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

 

§13.  Vedtægtsdatering og underskrift

 

          Vedtaget på foreningens generalforsamling den  12. marts 2019

 

         

 

Dirigentens underskrift d.