Skolens bestyrelse

Karin Lukowski

Karin Lukowski

Formand
Inga Strodl250x301

Inga Strodl

Næstformand
Anonym

Susanne Dam

Bestyrelsesmedlem
Irene Schmidt

Irene Schmidt

Bestyrelsesmedlem
Anonym

Annemette Hauder

Bestyrelsesmedlem